معیارهای سنجش رضایت مشتری احساس رضایت، انعکاسی از درک ذهنی مشتری یا مصرف کننده از سازمان، محصول یا خدمت است. این احساس نشانگر انتظاراتی است که او از سازمان، محصول یا خدمات در نظر دارد. ابعاد رضایت مشتری در سازمان‌های ...

Net Promoter Score چیست؟ NPS یک ابزار مدیریتی است که به عنوان سنجشی از رضایت مشتری مورد استفاده قرار میگیرد و یکی از شاخص های کلیدی عملکرد CRM است.شاخص NPS به طور غیر مستقیم رضایت مشتریان یک کسب و کار ...